Цени

„КЪЩАТА С МАКОВЕТЕ“ предлага на разположение на своите гости четири двойни стаи и четири апартамента. Къщата разполага с напълно оборудвана кухня за ползване от всички гости, трапезария с прекрасна гледка към селото където могат да се хранят 24 човека и кътче с мека мебел където гостите могат да си отпочинат. Разпределението и удобствата в помещенията създават идеално място за комфортна почивка на село, за приятелски семейства или компании. В зависимост от Вашите желания и нужди – уикенд с децата или цяла седмица с голяма компания, ще изработим различни ценови предложения и отстъпки за брой нощувки.

 

Вид настаняванеЗима в Родопите
01.10.2023-26.12.2023
03.01.2024-31.04.2024
Лято в Родопите
10.05.2024-30.09.2024
Двойна стая- лв.100 лв.
Апартамент
(за 4 човека)
- лв.170 лв.
Наем на къщата1300.00 лв.1000.00 лв.

*Забележка: Цените са с включен 9% ДДС

За плащане по банков път: 

Банка ДСК ЕАД
BIC: STSABGSF
IBAN:BG53STSA93000017295400
„Проглед БГ“ ООД

Условия за ползване на къщата

Общи условия за ползване: Цялото обзавеждане и оборудване ще Ви бъде показано и начина на работа обяснен. Моля, спазвайте приложените инструкции за ползване.
В случай на повреда, поради неправилна употреба, както и на липсващи/счупени вещи или уреди се задължавате незабавно да ни уведомите. Информираме Ви, че политиката на „Къщата с маковете“ е в тези случаи, нанесените щети да бъдат възстановени от причинителя.
Къщата Ви се предоставя за цялостно ползване и ние не носим отговорност за лични загуби и/или травми на Вас и компанията ви по време на престоя.
Без цигарен дим: Пушенето в „Къщата с маковете“ е абсолютно забранено. Всички стаи са за непушачи. Пушенето е допустимо само в двора на къщата. Оносно вдигането на шум всички гости трябва да спазват законовите норми и да се съобразявт с жителите на селото.

Домашни любимци: Домашни любимци не се допускат в „Къщата с маковете“.
При резервацията Вие приемате общите условия за ползване.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Проглед БГ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК:200762821, е администратор на лични данни към КЗП и обработва предоставените данни и персонална информация съобразно Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679.

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за Къща за гости „Къщата с маковете” и за официалният  уеб сайт www.thepoppieshouse.bg.

Ние, като администратор на лични данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите. Настоящата политика за сигурност, цели да Ви информира относно процеса на събирането, ползването и пренасочването на лични данни. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете на следния e-mail адрес:thepoppieshouse@gmail.com

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящата политика:

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Данните могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни.

Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ

Видовете лични данни, които администраторът събира и обработва са различни, съобразно целите за които се събират и основанията за обработването им:

Видовете събирани данни според целите им са следните:

1. За реализиране на заявяване и потвърждаване на резервация, „Проглед БГ“ ООД събира и обработва следните видове данни:

а/ При резервация, чрез уеб сайт:

- Име и фамилия на лицето за контакт;

- e-mail адрес и телефон на лицето за контакт;

б/ При резервация по телефон:

- телефон за обратна връзка и e-mail адрес за потвърждение на резервацията

- Име и фамилия на лицето за контакт;

Тези данни се съхраняват до реализиране на резервацията. След това данните се унищожават и тяхното последващо обработване е невъзможно.

2. За целите на настаняването на гости в „Къщата с маковете”, администратора обработва и съхранява следните данни:

- ЕГН / ЛНЧ;

- Име на лицето (за български граждани – на кирилица, за чужденци – на латиница, съгласно националния документ);

- Дата на раждане;

- Пол;

- Гражданство;

- Номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност;

- Държава, издала националния документ.

Данните, които се събират за целите на регистрацията в хотела, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период от 5 /пет/ календарни години.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

При обработване на личните данни, ние спазваме следните принципи:

- законосъобразност – при събирането, обработването и съхранението на Вашите данни, ние спазваме разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство;

- добросъвестност и прозрачност – данните, които събираме, обработваме и съобразно настоящата политика за поверителност, която е достъпна за всеки един потребител;

- съотносимост на обработката с целите и свеждане на данните до минимум – видовете данни, които събираме, са сведени до минимум, съобразно целите, за които се обработват. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които сме получили съгласието Ви;

- ограничение на съхранението – обработваме и съхраняваме получените данни, за период от време, съобразно целите, за които са нужни и съобразно Вашето съгласие.

- съгласие на потребителите за обработка на данните – за да използваме Вашите данни за маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, ние трябва да получим Вашето изрично съгласие за това.

Моля имайте предвид, че когато изпращате запитване до Къщата с маковете (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от хотела услуги) Вие давате Вашето съгласие Проглед БГ ООД, да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Проглед БГ“ ООД прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

„Проглед БГ“ ООД може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на „Проглед БГ“ ООД. Данните, които се събират за целите на настаняване в Къща за гости „Къщата с маковете“ е достъпна за определените в Закона за туризма трети лица – Министерство на туризма, Община Чепеларе и Министърът на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Националния статистически институт.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТНОСНО ДАННИТЕ ИМ

1. В съответствие с действащата нормативна уредба, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление на e-mail адрес: thepoppieshouse@gmail.com, можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване. Получавайки достъп до Вашите данни, Вие можете да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия.

2. Потребителите имат право да направят възражение срещу обработването на данните им. Възражението се отправя до с писмено заявление на e-mail адрес: thepoppieshouse@gmail.com

3. Потребителите имат право на жалби до компетентният надзорен орган. Съгласно действащата нормативна уредба, компетентен надзорен орган в Република България е Комисия за защита на личните данни.

4. Потребителите имат право да получат своите данни, които „Проглед БГ“ ЕООД съхранява, когато са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.